تکنولوژی NILP )Non-Intrusive Learning Pattern)
یک تکنولوژی انقلابی ابداع شده توسط شرکت Micro World است که بر اساس اصول هوش مصنوعی کار میکند تا یک مکانیزم تطبیقی برای کنترل اسپمها و فیشینگ را خلق کند. این تکنولوژی هر ایمیل را مطابق با الگوهای رفتاری کاربر تجزیه و تحلیل می کند سپس یک تصمیم آگاهانه در خصوص آن میگیرد و بر روی آن اعمال می کند.NILP  یک مکانیسم یادگیری متفاوت با ترکیب معمول تحقیقات است که از سرورهای Micro World تغذیه می شود.
توضیحات
NILP چگونه کار میکند؟
تکنولوژیNILP  دارای قابلیتهای خودآموزیست و از یک مکانیسم انطباقی برای دسته بندی نامه الکترونیکی بر اساس الگوی رفتاری کاربر استفاده میکند. NILP خود را با تغذیه از سرورهای Micro World به روز رسانی می کند،هر زمانی که یک ایمیل جدید میرسد NILP آنرا بر اساس پایگاه آموخته های خود تجزیه و تحلیل می کند و آنرا به دو دسته اسپم ها یا ایمیلهای امن تقسیم و طبقه بندی می کند .
NILP  همچنین از یک پایگاه داده که شامل میلیونها DNA چاپی ایمیلهای اسپم است نگهداری می کند که مدام در حال به روز رسانیست.این تکنولوژی DNA های چاپی در دیتابیس خود را برای یادگیری معکوس و تشخیص امن یا اسپم بودن ایمیلهای دریافتی استفاده می کند. از این طریق تکنولوژی NILP  از صندوق ورودی ایمیلهای کاربران در برابر اسپمها و فیشینگ ایمیلها محافظت می کند.

مزایای NILP
برخی از مزایای خاص تکنولوژی NILP  در زیر بیان شده است :

1. NILP از صندوق ورودی ایمیلهای کاربران در برابر اسپمها و فیشینگ ایمیلها محافظت می کند.
2. NILP ایمیلهای دریافتی را بر اساس الگوی رفتاری کاربر، به دو دسته اسپم ها و ایمیلهای امن دسته بندی می کند.