کنترل توسط والدین:
گاهی اوقات والدین صلاح  نمیدانند که  فرزندشان از برخی سایت ها  بازدید کند و یا  اینکه  به عنوان مثال ازبرخی امکانات وب استفاده  کند.این اقدام و تصمیم ممکن  است در بعضی شرکتها نیز اتفاق بیفتد و مدیران تصمیم به اینچنین اقدامی بگیرند. ای اسکن با  قرار دادن آیتم  امنیت در وب مبتنی بر کنترل توسط والدین در محصول اینترنت سکیوریتی خود این  امکان را به  والدین و مدیران میدهد تا بتوانند استفاده  از اینترنت  و وب  را برای کاربران مدیریت کنند.